Jaunumi

2014. gada 16. maijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (13.05.2014).  Standartā ir definēts akadēmiskās izglītības bakalaura un maģistra studiju programmu stratēģiskais mērķis: nodrošināt studējošajiem zinātņu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu...

Pieejams jaunākais novērtējums par situāciju Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) ieviešanā. EKI ieviešanas novērtējums aptver laika periodu no 2008.gada līdz 2013.gadam. Tajā sniegta pamatinformācija par EKI, analizēta situācija EKI ieviešanā valstīs, EKI efektivitāte un iedarbīgums, būtiskums valstu kvalifikāciju...

2013. gada 23. oktobrī darbu sācis jauns Eiropas Komisijas  portāls – ESCO.ESCO portālā standartizētā veidā ir klasificētas prasmes, kompetences, kvalifikācijas un profesijas. ESCO satur vairāk kā 200 000 terminu, un tie ir pieejami 22 Eiropas Savienības valstu valodās.ESCO ir saistīts ar starptautiskajām klasifikācijas...

Eiropas Komisijas jaunās programmas "Izglītības atvēršana" mērķis ir sekmēt inovāciju un digitālo prasmju apguvi skolās un augstskolās. Lai palīdzētu uzsākt šo iniciatīvu, 2013. gada 25.septembrī Komisija atklāja jaunu tīmekļa vietni Open Education Europa (Atvērtā izglītība Eiropā), kas dos iespēju skolēniem,...

2013. gada 13. un 14. septembrī Akadēmiskās informācijas centrs  un Latvijas Studentu apvienība rīkoja semināru "Kvalitātes vērtēšana un mācīšanās rezultāti kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā". Seminārs bija paredzēts studentiem, kuri vēlas iegūt tiesības piedalīties studiju virzienu akreditācijas vizītēs kā...

2013. gada 30. augustā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja ekspertu diskusiju "Vai izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai motivēs Latvijas augstskolas nodrošināt uz mācīšanās rezultātiem balstītu...

Jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr.202 „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” (16.04.2013.), kas stājās spēkā 2013.g. 19.aprīlī, aktualizē augstākās izglītības Diploma pielikuma saturu atbilstoši Latvijas izglītības sistēmas piesaistei Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.Tagad...

7. decembrī (2012) Eiropas Komisija oficiāli iepazīstināja ar ES prasmju panorāmu – tīmekļa vietni, kurā pieejama kvantitatīva un kvalitatīva informācija par īstermiņa un vidēja termiņa pieprasītākajām prasmēm, prasmju piedāvājumu un neatbilstību. Izmantojot datus no ES un dalībvalstu līmenī apkopotajām prognozēm, panorāma...