Par LKI

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) kontekstā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir valsts līmeņa atsauču sistēma, kurā pa līmeņiem ir sakārtotas Latvijas izglītības sistēmā piešķirtās kvalifikācijas. LKI struktūra, uzbūve un funkcijas ir veidotas, balstoties uz EKI un ņemot vērā Latvijas izglītības tradīcijas un sistēmu, kā arī iesaistīto pušu intereses.

Made with Visme Presentation Maker

Izglītības likums (1998., ar grozījumiem 2015.gada 18. jūnijā, kas stājās spēkā 2015.gada 16. jūlijā) nosaka Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras vispārējo regulējumu.

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

LKI līmeņus raksturo attiecīgajā līmenī sasniedzamie mācīšanās rezultāti. Katrā nākamajā līmenī ir ietvertas iepriekšējam līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetences.

Profesionālās izglītības likums (1999.) pirmo reizi ar 2015.gada 23. aprīļa grozījumiem, kas stājās spēkā 2015.gada 16. jūlijā, noteica profesionālās kvalifikācijas līmeņu atbilstību LKI līmeņiem no 2. līdz 7. līmenim. Šī likuma 2022.gada 3. marta grozījumi, kas stājās spēkā 2022.gada 1. augustā nosaka, ka „Profesionālās kvalifikācijas līmeņi atbilst tāda paša līmeņa Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim”.

Ministru kabineta noteikumi Nr.322 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”(13.06.2017., kas stājās spēkā 2017. gada 16. jūnijā) nosaka LKI līmeņiem atbilstošus zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstus un izglītības programmu veidu atbilstību LKI/EKI līmeņiem.

LKI līmeņu apraksti balstās mācīšanās rezultātos, izsakot tos trīs dimensijās:

  • zināšanas (zināšanas un izpratne);

  • prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes);

  • kompetences (analīze, sintēze un novērtēšana).

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu apraksti (2017)

Augstākās izglītības ciklu noslēguma prasību apraksti (2009)

Latvijas formālās izglītības dokumenti un LKI līmenis

 Izglītības dokumenti (kvalifikācijas)

LKI līmenis 

Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības programmas skolēniem ar (smagiem) garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem)

1.  

Apliecība par vispārējo pamatizglītību
Apliecība par profesionālo pamatizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (pamatizglītības pakāpē)

2.  

Atestāts par arodizglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (arodizglītības pakāpē)

 3. 

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību
Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesionālās kvalifikācijas apliecība (vidējās izglītības pakāpē)

4. 

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un profesionālās kvalifikācijas diploms (īsā cikla profesionālā augstākā izglītība)

5. 

Bakalaura diploms

Bakalaura un profesionālās kvalifikācijas diploms (sestā līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Profesionālās kvalifikācijas diploms (sestā līmeņa profesionālā kvalifikācija)

6. 

Maģistra diploms

Maģistra un profesionālās kvalifikācijas diploms (septītā līmeņa profesionālā kvalifikācija)

Profesionālās kvalifikācijas diploms (septītā līmeņa profesionālā kvalifikācija)

7. 

Zinātnes doktora diploms

Profesionālā doktora diploms mākslās

 8. 

LKI līmeņa norāde izglītības dokumentos

Ministru kabineta noteikumi Nr.202 „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” (16.04.2013., kas stājās spēkā 2013.gada 19. aprīlī) aktualizē augstākās izglītības Diploma pielikuma saturu atbilstoši Latvijas izglītības sistēmas piesaistei Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Diploma pielikumā kvalifikācijas līmeni norāda, precizējot Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmeni, Eiropas/Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni vai EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni.

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni profesionālās izglītības dokumentos sāka norādīt kopš 2017. gada 1, janvāra, kad stājās spēkā ar 2016.gada 5. aprīļa grozījumiem 2005. gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 451 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti”.

2023. gada 7.februārī pieņemti jauni Ministra kabineta noteikumi Nr. 52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi", kas nosaka kārtību kādā un saturu (tā skaitā norādei par LKI līmeni) kādam jābūt iekļautam profesionālās izglītības dokumentos.

Dalies:

Links nokopēts!