Par NKP

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai (2008.gada aprīlis), dalībvalstīm tika ieteikts izveidot nacionālos koordinācijas punktus.  Nacionālie koordinācijas punkti ir valsts izglītības pārvaldes iestādes ar atbilstošām funkcijām, kuras nodrošinātu atbalstu un, sadarbībā ar citām iestādēm un organizācijām, vadītu nacionālo izglītības kvalifikāciju pielīdzināšanu EKI.

Latvijā kā nacionālais koordinācijas punkts kopš 2008.gada februāra darbojas Akadēmiskās informācijas centrs.

Nacionālo koordinācijas punktu uzdevumi ir šādi:

  • piesaistīt valsts kvalifikāciju sistēmā esošos kvalifikācijas līmeņus astoņiem Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras atsauces līmeņiem;

  • nodrošināt, ka valsts izglītības kvalifikāciju līmeņu pielīdzināšanai EKI tiek izmantota atklāta metodoloģija, lai veicinātu izglītības kvalifikāciju salīdzināšanu, kā arī lai nodrošinātu pieņemto lēmumu publicēšanu;

  • nodrošināt ieinteresētajām pusēm pieeju informācijai un konsultācijas par to, kā nacionālās izglītības kvalifikācijas saistās ar EKI nacionālo kvalifikāciju sistēmu ietvaros;

  • veicināt visu ieinteresēto pušu (izglītības iestādes, sociālie partneri, nozares pārstāvji un eksperti) piedalīšanos jautājumu risināšanā par izglītības kvalifikāciju salīdzināmību un izmantošanu Eiropas līmenī, atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem un likumdošanai.

Īpaši svarīgs uzdevums ir nacionālo izglītības kvalifikāciju piesaistīšana EKI līmeņiem, tādēļ vispirms nepieciešams veidot skaidru izpratni par nacionāliem izglītības kvalifikāciju līmeņiem, kas parādītu vienošanos starp nacionālām ieinteresētajām pusēm.

Nacionālo izglītības kvalifikāciju līmeņu apraksti jāveido, balstoties uz mācīšanās rezultātiem, un nacionālajiem koordinācijas punktiem jāveicina caurspīdīgums mācīšanās rezultātu izmantošanā. Lai sekmētu procesa atklātību, nacionālie koordinācijas punkti apkopo un sniedz informāciju par pielīdzināšanas procesu, kontekstu, veidojot atvērtu diskusiju ar ieinteresētajām pusēm par mācīšanās rezultātu pieejas izmantošanu valsts un Eiropas līmenī.

Lai radītu atbalsta instrumentu šādām diskusijām un informācijas sniegšanai, tika izveidota šī tīmekļa vietne.

Latvijas nacionālā koordinācijas punkta tīmekļa vietne ir kā platforma konsultācijas procesam par NKI ieviešanas procesu.

N!B!

  • Kvalifikācija – jebkuru zināšanu un prasmju apgūšanas rezultāts, kas tiek formāli dokumentēts (tiek izsniegts formālo izglītību apliecinošs dokuments)

  • Mācīšanās rezultāti – zināšanas, prasmes un kompetences, kuras tiek apgūtas noteiktā mācību posmā