Kvalifikācijas termina paplašināšanās

Kvalifikācijas jēdziens LKI un EKI kontekstā

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumā par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai (2008.gada aprīlis) ietvertajām definīcijām „kvalifikācija ir oficiāls vērtēšanas un atzīšanas procesa rezultāts, ko iegūst, kad kompetenta struktūra konstatē, ka indivīds ir sasniedzis mācīšanās rezultātus atbilstīgi konkrētiem standartiem”.

Savukārt, „mācīšanās rezultāti ir formulējumi par to, ko mācību procesā iesaistītais zina, izprot un spēj darīt pēc attiecīgu mācību pabeigšanas, un tie ir definēti zināšanu, prasmju un kompetenču izteiksmē”.

Līdz ar to LKI un EKI kontekstā termins „kvalifikācija” attiecināms uz visiem izglītības veidiem (profesionālo, vispārējo un akadēmisko izglītību), visās izglītības pakāpēs (pamata, vidējā, augstākā izglītība, tālākizglītība) un visās izglītības formās (formālā, neformālā un ikdienas izglītība).

Tāpēc Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā ir iekļautas ne tikai profesionālās izglītības, bet arī vispārējās un akadēmiskās augstākās izglītības programmas.