Latvijas normatīvie akti par LKI un EKI

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) izveide sākās 2009. gadā, 2015.gadā tas tika nostiprināts Izglītības likumā.

 Izglītības likums (1998., ar grozījumiem 2018. gada 4. oktobrī) ir papildināts ar jaunu pantu:
- 8.prim pants. „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra”:
(1) Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.
(2) Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņus raksturo attiecīgajā līmenī sasniedzamie mācīšanās rezultāti. Katrā nākamajā līmenī ir ietvertas iepriekšējam līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetence.
8.prim panta (3) daļa īsumā raksturo katru no Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.
- 14.pants „Ministru kabineta kompetence izglītībā”ir papildināts ar 1.prim punktu: nosaka Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem atbilstošus zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstus.

 Profesionālās izglītības likums (1999., ar grozījumiem 2022.gada 3.marta grozījumi, kas stājās spēkā 2022.gada 1. augustā)
- Likuma 5. pantā „Profesionālās kvalifikācijas līmeņi”- „Profesionālās kvalifikācijas līmeņi atbilst tāda paša līmeņa Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim."
- Likuma 6.pants „Valsts atzītos profesionālo izglītību apliecinošos dokumentos un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos norāda profesionālās kvalifikācijas līmeni un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni."
- Likuma 25. pantā „Profesionālās izglītības programma ir profesionālo izglītību reglamentējošs dokuments, kas..nosaka: 5) profesionālās kvalifikācijas nosaukumu un līmeni, kā arī Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni."

Augstskolu likums (1995., ar grozījumiem 2011. gada 14. jūlijā)
- 3. pants, (6) daļa: Latvijas izglītības klasifikāciju, kurā ietver arī Latvijas Republikā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju salīdzinājumu ar Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences aprakstus katra līmeņa studiju programmu beidzējiem, nosaka Ministru kabinets.

Ministru kabineta noteikumi Nr.322  Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju (2017.gada 13. jūnijā)
- 1. pielikums: 1. tabula Pirmais un otrais klasifikācijas līmenis un tā salīdzinājums ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (LKI), Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) un Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-2011);
- 1. pielikums: 2. tabula Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetenču apraksti

Ministru kabineta noteikumi Nr.202  Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus  (2013. gada 16. aprīlī)
- 7. pielikums Diploma pielikums:
3. nodaļa Ziņas par kvalifikācijas līmeni;
8. nodaļa Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī

Ministru kabineta noteikumi Nr.240 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu  (2014. gada 13. maijā)
- 3. punkts: Studiju programmu stratēģiskais mērķis ir nodrošināt studējošiem zinātņu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, sasniedzot studiju programmā noteiktos studiju rezultātus, kas atbilst Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (turpmāk - ietvarstruktūra) 6. vai 7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.
- 4. punkts: Bakalaura studiju programmas galvenais mērķis ir nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 6. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.
- 15. punkts: Maģistra studiju programmas galvenais mērķis ir nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.

Ministru kabineta noteikumi Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu  (2014.gada 26.augustā)
- 5. punkts: Programmu galvenie uzdevumi ir:
5.2. nodrošināt studiju rezultātu (zināšanu, prasmju un kompetences) sasniegšanu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (turpmāk – ietvarstruktūra) 6. vai 7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.
- 7. punkts: Bakalaura programmas saturs nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 6. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.
- 21. punkts: Maģistra programmas saturs nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences apguvi, kas nepieciešama profesionālās darbības veikšanai atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.

Ministru kabineta noteikumi Nr.451  Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti (2005., ar grozījumiem 2016. gada 5. aprīlī, kas stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī)
- 1. pielikums. Apliecība par profesionālo pamatizglītību
3. Apliecības 3. lappuse.
[...] Piešķirtā kvalifikācija atbilst pirmajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un otrajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim
- 2. pielikums. Atestāts par arodizglītību
3. Atestāta 3. lappuse.
[...] Piešķirtā kvalifikācija atbilst otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim
- 3. pielikums. Diploms par profesionālo vidējo izglītību
3. Diploma 3. lappuse.
[...] Piešķirtā kvalifikācija atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim
- 4. pielikums. Profesionālās kvalifikācijas apliecība
3. Kvalifikācijas apliecības 3. lappuse.
[...] Piešķirtā kvalifikācija atbilst [pirmajam/otrajam/trešajam] profesionālās kvalifikācijas līmenim un [otrajam/trešajam/ceturtajam] Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim

Ministru kabineta noteikumi Nr.633 Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība (2016. gada 27. septembrī)
- 5. [Valsts izglītības satura] centrs [...]:
5.1. organizē profesijas standarta vai profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) izstrādi vai aktualizāciju atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (turpmāk - ietvarstruktūra) 2.-5. līmenim.
- 6. [Izglītības un zinātnes] ministrija organizē profesiju standartu vai profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) izstrādi vai aktualizāciju atbilstoši ietvarstruktūras 6.-7. līmenim.
- 1. pielikums. Profesijas standarts
1. Profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis
- 2. pielikums. Profesionālās kvalifikācijas prasības
1. Specializācijas vai saistītās profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis
- 3. pielikums. Nozares kvalifikāciju struktūra
1. Nozares profesiju vispārīgs raksturojums
1.1. Kvalifikācijas līmenis
1.2. Nozares profesiju kvalifikācijas līmeņa raksturojums (sasniedzamie mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes, kompetence, autonomija un atbildība)