Par EKI

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI) ir vienota astoņu līmeņu Eiropas atsauces sistēma, kuras mērķis ir veicināt mūžizglītību un sekmēt iedzīvotāju starpvalstu mobilitāti. Nodrošinot atsauces punktus Eiropas valstu kvalifikācijām, ar EKI palīdzību var veiksmīgāk salīdzināt un saprast dažādu Eiropas valstu izglītības kvalifikācijas.

Mācīšanās rezultāti

EKI līmeņi nav saistīti ar konkrētām izglītības kvalifikācijām vai izglītības programmām, bet gan norāda uz pakāpi, kādā mācīšanās laikā persona ir apguvusi zināšanas, prasmes un kompetences.

Šajā gadījumā nav būtiski, kādā veidā ir sasniegts noteikts līmenis, t.i., vai persona ir piedalījusies formālā vai neformālā izglītībā, profesionālā vai vispārējā izglītības programmā, jo uzsvars tiek likts uz mācīšanās rezultātiem. EKI līmeņu aprakstīšanai mācīšanās rezultāti izmantoti tādēļ, ka dažādu valstu izglītības sistēmu ietvaros piešķirto kvalifikāciju salīdzināšana un skaidrošana, pamatojoties uz izglītības procesa iezīmēm, piemēram, uz izglītības ilgumu, būtu nepiemērota, jo Eiropas valstu izglītības sistēmas un to konteksti ir diezgan atšķirīgi.

EKI kontekstā mācīšanās rezultāti skaidroti kā apgalvojumi par to, ko izglītības guvēji zina, saprot un spēj paveikt kāda mācību posma noslēgumā.

Mācīšanās rezultāti ir izteikti trīs kategorijās vai dimensijās: zināšanas, prasmes un kompetences (atbildība un autonomija no 2017. gada).

Skatīt EKI līmeņu aprakstus (2017)

EKI mērogs izglītībā

EKI līmeņi aptver visus izglītības veidus (profesionālā, vispārējā un akadēmiskā izglītība), visas izglītības pakāpes (pamata, vidējā un augstākā izglītība, tālākizglītība), kā arī visas izglītības formas (formālā, neformālā un ikdienas izglītība).

EKI veidošanas process aizsākās 2004.gadā ar mērķi veicināt kvalifikāciju caurskatāmību un pārnesamību, kā arī atbalstīt mūžizglītību. Ietvarstruktūras apspriešanas procesā piedalījās eksperti no 32 Eiropas valstīm un Eiropas sociālie partneri. Ietvarstruktūras līmeņu apraksti (Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums par EKI mūžizglītībai) oficiāli stājās spēkā 2008.gada aprīlī, un tika atjaunināti 2017 gadā (Eiropas parlamenta un Padomes ieteikumi par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai). Šajā dokumentā dalībvalstīm rekomendēts līdz 2010.gadam (ieskaitot) pielīdzināt to nacionālās kvalifikāciju sistēmas EKI un līdz 2012.gadam (ieskaitot) nodrošināt, ka izglītību apliecinošos dokumentos tiek norādīta atsauce uz atbilstošo EKI līmeni.

Latvijā atsauci uz LKI/EKI līmeni izglītību apliecinošajos dokumentos sāka iekļaut otrā attiecināšanas procesa posma laikā (2013-2019). Ar 2013. gadu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.202 „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” augstākās izglītības Diploma pielikumā iegūtās kvalifikācijas līmenis jānorāda atbilstoši Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmenim, Eiropas/Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim vai EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim. Savukārt, saskaņā ar Grozījumiem Profesionālās izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 451 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti” (2005., ar grozījumiem 2016.gada 5.aprīlī), sākot ar 2017. gada 1. janvāri, valsts atzītos profesionālo izglītību apliecinošos dokumentos un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos tiek norādīts arī Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis.

Nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra

Nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra (NKI) ir valsts līmeņa atsauču sistēma, kurā pa līmeņiem ir sakārtotas kādas valsts izglītības sistēmā piešķirtās kvalifikācijas. NKI struktūra, uzbūve un funkcijas jāveido, balstoties uz EKI, taču par detaļām un reālo NKI nozīmi kvalifikāciju sistēmā ir jāvienojas katras valsts sociāliem partneriem, ņemot vērā nacionālās izglītības tradīcijas un kontekstu, kā arī iesaistīto pušu intereses.

Vairāk informācijas par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru skatīt šeit.