Pētījums par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atpazīstamību Latvijā

2020.gadā Akadēmiskās informācijas centrs veica apjomīgu pētījumu, ar mērķi apzināt Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) nozīmi izglītībā un darba tirgū Latvijā, kā arī noskaidrot, cik lielā mērā LKI ir atpazīstama Latvijā, kā arī noskaidrot respondentu viedokli, kādās jomās izglītībā un darba tirgū ir vērojama vislielākā LKI ietekme. 
Pētījuma ietvaros tika aptaujāti vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības pārstāvji, darba devēji, kā arī veikta sabiedrības aptauja. Kopumā tika aptaujāti 1238 respondenti un veiktas četras padziļinātās intervijas, kuru mērķis bija gūt plašāku ieskatu par LKI nozīmi un iespējamo tālāko attīstību gan izglītībā, gan darba tirgū. 
Pētījuma rezultāti liecina, ka no aptaujātajiem kopumā par LKI visinformētākā mērķgrupa ir izglītības iestāžu pārstāvji, bet informētība par LKI vismazāk novērojama darba devēju vidū, kā arī sabiedrības pārstāvju vidū.Pētījuma laikā tika noskaidrots respondentu viedoklis, kuros aspektos, viņuprāt, ir vērojama vislielākā LKI ietekme. Respondentu viedoklis ir dažāds un atšķiras. Kopumā jāsecina, ka vislielākā LKI ietekme tiek saskatīta ārvalstu diplomu un kvalifikāciju atzīšanā, kā arī izglītības programmu un profesiju standartu veidošanā. Augstākās izglītības iestāžu pārstāvju, kā arī darba devēju vidū vislielākā LKI ietekme tika vērtēta izglītības programmu veidošanā. Savukārt sabiedrības aptauja liecināja, ka LKI nozīme visvairāk tiek skatīta tieši ārvalstu diplomu un kvalifikāciju atzīšanā.
Ar visiem pētījuma rezultātiem un secinājumiem var iepazīties šeit.

Dalies:

Links nokopēts!