Pētījums par LKI attīstību

Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas NKP sagatavojis situācijas izvērtējumu par LKI attīstību laika posmā no 2011.gada līdz 2016.gadam. 

Pētījuma mērķis bija analizēt LKI attīstību un tās ietekmi uz pārmaiņām Latvijas izglītībā. Pētījumā iezīmētas vairākas izmaiņas izglītībā – terminoloģijas attīstība, atsauce uz LKI/ EKI līmeni izglītības dokumentos, sociālo partneru iesaiste LKI attīstībā, LDDK projekts par darba vidē balstītām mācībām, kā arī ECVET un ECTS kredītsistēmu attīstība Latvijā; aprakstīts nozaru kvalifikāciju struktūru izveides process; analizēta mācīšanās rezultātu nozīme Latvijas izglītības sistēmā; aplūkota neformālās mācīšanās atzīšana; analizēta kvalitātes novērtēšanas sistēma vispārējā un profesionālajā, kā arī augstākajā izglītībā un iezīmētas izmaiņas kopš 2012. gada; aplūkoti normatīvie akti, kas regulē LKI/ EKI; aplūkotas Latvijas NKP nozīmīgākās aktivitātes aplūkotajā laika periodā un iezīmēti turpmākie iespējamie darbības virzieni LKI attīstībā.

Ar pētījumu var iepazīties šeit: Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Situācijas izvērtējums 2016. gadā. (LV)

Dalies:

Links nokopēts!