Pētījums „Mikrokvalifikācijas Latvijā”

2020.-2021.gadā pēc Akadēmiskās informācijas centra pasūtījuma  Dr.sc.admin. Anita Līce veica apjomīgu pētījumu, ar mērķi apzināt situāciju Latvijā, lai sniegtu ieguldījumu ES un Latvijas konsultāciju procesā par mikrokvalifikāciju attīstību.

Mērķa sasniegšanai tika izmantoti dažādi datu ieguves veidi: literatūras un normatīvo aktu analīze, augstākās izglītības iestāžu (AII) aptauja, padziļinātas ekspertu intervijas un konsultācijas.

Kopumā saņemtas 47 AII aptaujā atbildes; veiktas 2 padziļinātas intervijas ar pieredzējušiem augstākajā izglītība strādājošiem ekspertiem; un 5 intervijas un konsultācijas ar pieredzējušiem profesionālās un augstākās izglītības ekspertiem, kas strādā valsts iestādēs, darba devējus pārstāvošā organizācijā un izglītības iestādē.

Tika secināts, ka mikrokvalifikācijām ir pozitīva ietekme uz mūžizglītības sistēmas attīstību un tālākizglītības pieejamību, darbaspēka prasmju attīstību. Līdzšinējā pasaules augstskolu pieredze liecina, ka mikrokvalifikācijas var veicināt arī inovācijas augstākajā izglītībā, t.sk., izglītības satura pilnveidošanu, pedagoģiskās inovācijas, jaunu mācību tehnoloģiju lietošanu, augstskolas personāla prasmju pilnveidi, jaunu mērķa grupu apzināšanu, augstskolas iekšējo procesu attīstību.

Ar mikrokvalifikācijām saistītā terminoloģija Latvijā nav skaidri definēta, bet AII jau piedāvā apgūt dažāda veida kursus/ moduļus, kas atbilst mikrokvalifikāciju prasībām. Tomēr joprojām nav vienotas prakses un izpratnes par kvalitātes kontroli un mācīšanās rezultātu apliecināšanu, kas kavē šādu mācīšanās rezultātu atzīšanu.

Lai arī Latvijā notiek darbs pie mikrokvalifikācijas definēšanas un izpratnes nostiprināšanas, tika secināts, ka ir nepieciešama panākt virkni konceptuālu vienošanos, lai sekmīgi un skaidri nostiprinātu izpratni par mikrokvalifikācijām un to atpazīstamību. Ar jautājumiem, uz kuriem jāgūst vienota atbilde, varat iepazīties pētījumā, kas pieejams šeit

Dalies:

Links nokopēts!