lven

Par LKI

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir valsts līmeņa atsauču sistēma, kurā pa līmeņiem ir sakārtotas Latvijas izglītības sistēmā piešķirtās kvalifikācijas (EKI kontekstā). LKI struktūra, uzbūve un funkcijas ir veidotas, balstoties uz EKI un ņemot vērā Latvijas izglītības tradīcijas un kontekstu, kā arī iesaistīto pušu intereses.

 Izglītības likums (1998., ar grozījumiem 2015. gada 18. jūnijā, kas stājās spēkā 2015.gada 16.jūlijā)  nosaka Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras vispārējo regulējumu. 

   Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

    LKI līmeņus raksturo attiecīgajā līmenī sasniedzamie mācīšanās rezultāti. Katrā nākamajā līmenī ir ietvertas iepriekšējam līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetence.

 Profesionālās izglītības likums (1999., ar 2015. gada 23. aprīļa  grozījumiem, kas stājās spēkā 2015.gada 16.jūlijā) nosaka profesionālās kvalifikācijas līmeņu atbilstību LKI līmeņiem:

1) pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis - atbilst otrajam LKI līmenim;

2) otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis - atbilst trešajam LKI līmenim;

3) trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis - atbilst ceturtajam LKI līmenim;

4) ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis - atbilst piektajam LKI līmenim;

5) piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis - atbilst sestajam un septītajam LKI līmenim.

Ministru kabineta noteikumi Nr.322  "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"
(13.06.2017., kas stājās spēkā 2017. gada 16. jūnijā) nosaka LKI līmeņiem atbilstošus zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstus un izglītības programmu veidu atbilstību LKI/EKI līmeņiem.

LKI līmeņu apraksti balstās uz mācīšanās rezultātiem, izsakot tos trīs dimensijās:

  • zināšanas (zināšanas un izpratne);
  • prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes);
  • kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana).

 Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu apraksti (2017)

Augstākās izglītības ciklu noslēguma prasību apraksti (2009)

Latvijas formālās izglītības dokumenti un LKI līmenis 

Izglītības dokumenti (kvalifikācijas)

 

 LKI līmenis

Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar (smagiem) garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem)

1.

Apliecība par vispārējo pamatizglītību

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (pamatizglītības pakāpē)

2.

Atestāts par arodizglītību

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (arodizglītības pakāpē)

3.

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību              

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (vidējās izglītības pakāpē)

4.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (koledžas izglītība, studiju ilgums pilna laika studijās 2-3 gadi)

5.

Bakalaura diploms

Profesionālā bakalaura diploms

Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz 4 gadi)

6.

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (kopējais pilna laika studiju ilgums – vismaz 5 gadi)

7.

Doktora diploms

8.

LKI līmeņa norāde izglītības dokumentos.

Ministru kabineta noteikumi Nr.202 „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” (16.04.2013., kas stājās spēkā 2013.gada 19.aprīlī)  aktualizē augstākās izglītības Diploma pielikuma saturu atbilstoši Latvijas izglītības sistēmas piesaistei  Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.  Diploma pielikumā kvalifikācijas līmeni norāda precizējot Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmeni, Eiropas/Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni vai EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni. 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 451 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti” (2005., ar grozījumiem 2016.gada 5.aprīlī, kas attiecībā uz LKI stāsies spēkā 2017.gada 1. janvārī) nosaka prasību tajos norādīt arī Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni.