lven

Kvalifikāciju ietvarstuktūru raksturojošie jēdzieni

Kas ir kvalifikācija?

Kvalifikācija ir izglītības dokuments. 
Tas parāda apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.
Kompetences ir spēja izmantot apgūto pašam, būt par to atbildīgam un redzēt savstarpējas sakarības.
Izglītības dokuments ļauj mācīties tālāk vai strādāt.
Kvalifikāciju piešķir pēc zināšanu novērtēšanas un atzīmes kā gala rezultāta noteikšanas.
Kvalifikāciju var piešķirt tikai tās iestādes, kam ir tiesības to darīt. 
Tās var būt skolas, augstskolas, profesionālās skolas, mācību centri un citas iestādes.

Kas ir mācīšanās rezultāti?

Mācīšanās rezultāti ir mācību laikā iegūtās zināšanas, prasmes un spēja tās izmantot.
Skolas un profesionālās skolas plāno mācīšanās rezultātus atbilstoši valsts izglītības standartam. 
Tas ļauj savstarpēji pielīdzināt dažādās vietās iegūtu izglītību valsts noteiktam zināšanu daudzumam un kvalitātei.
Augstskolas plāno mācīšanās rezultātus atbilstoši studiju programmām.


Vārdnīca


EKI – tā īsāk sauc Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru.
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra sakārto dažāda veida izglītību Eiropā. 

ESCO – tā sauc Eiropas Komisijas izveidotu mājas lapu -  Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju portāls.
Tajā var salīdzināt un saprast dažādas kvalifikācijas Eiropas valstīs.

Kompetences – tās ir spējas izmantot apgūto pašam, būt par to atbildīgam un redzēt savstarpējas sakarības.

Kredītpunkts – tas ir studenta darba apjoma mērs.
Kredītpunktus dod par studiju darbu.
Viens kredītpunkts ir 40 studiju darba stundas.

Kvalifikācija – tas ir izglītības dokuments. 
Kvalifikāciju piešķir pēc zināšanu novērtēšanas un atzīmes kā gala rezultāta noteikšanas.

Kvalifikāciju ietvarstruktūra – tā ir sistēma, kas sakārto dažāda līmeņa izglītību. 

LKD – tas ir datu apkopojums - Latvijas kvalifikāciju datubāze.
Tajā ir informācija:
 par Latvijas izglītības kvalifikācijām; 
 par Latvijas izglītības sistēmu;
 par Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru.

LKI – tā īsāk sauc Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru. 
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra sakārto dažāda līmeņa izglītību mūsu valstī.

Mūžizglītība – tā ir izglītība, ko cilvēks var iegūt visa mūža garumā.

NKP – tā īsāk sauc Nacionālo koordinācijas punktu.
Tas gādā par vienādu informāciju par Eiropas kvalifikācijām katrā atsevišķā valstī un dažādu valstu starpā.

Standarts – tas ir paraugs. 
Izglītības standarts ļauj savstarpēji pielīdzināt dažādās vietās iegūtu izglītību valsts noteiktam zināšanu daudzumam un kvalitātei.