lven

Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana / atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā

2017. gada 26. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru “Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana / atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā”.

Semināra mērķisbija iepazīstināt profesionālās izglītības un augstākās izglītības iestādes ar pieredzi un sasniegto neformālās izglītības rezultātu novērtēšanā un atzīšanā atbilstoši Eiropas Padomes 2012. gada 20. decembra ieteikumos par neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu (2012/C 398/01) noteiktajiem pamatprincipiem. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar neformālās izglītības atbalsta institūciju darbības virzieniem un neformālās izglītības apguves iespējām.

Seminārā piedalījās Latvijas augstākās izglītības, profesionālās pamata un vidējās izglītības, kā arī profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāžu pārstāvji.

Seminārs notika viesnīcā „Monika Centrum Hotels’’ (Elizabetes ielā 21, Rīgā).

Semināra programma


Prezentācijas

Jeļena Muhina, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte
Ārpus formālās izglītības iegūto mācību rezultātu atzīšanas / novērtēšanas progress Latvijā

Līva Šmaukstele, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākā referente
Tendences ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā

Ilvita Švāne, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mūžizglītības nodaļas vadītāja
Pieredze iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanā un atzīšanā

Edīte Bratka, Nodarbinātības valsts aģentūra, ES fondu projektu departamenta ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" vadītāja
Bezdarbnieku iesaiste neformālās izglītības programmās

Baiba Bašķere, IZM Izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā
Neformālās izglītības attīstība ieviešot pieaugušo izglītības pārvaldības modeli

Dace Ozoliņa, Valsts izglītības satura centrs, Mentoringa un efektīvas pārvaldības struktūrvienības vadītāja
Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” plānotās aktivitātes un sasniedzamie mērķi

Ruta Porniece, Latvijas Darba devēju konfederācija, Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja
Darba devēju atbalsts darbinieku neformālās izglītības rezultātu novērtēšanai