lven

Vai EKI līmeņu apraksti jāizmanto NKI?

9. Vai EKI līmeņu aprakstus iespējams izmantot arī nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām?

Kvalifikāciju ietvarstruktūru mērķi ir atšķirīgi atkarībā no to konteksta (starptautiskā, valstu, reģionālā vai nozaru līmenī), tādēļ atšķirsies arī ietvarstruktūru uzbūve. EKI ir izveidota kā metaietvarstruktūra (skatīt 1. jautājumu), un līdz ar to tajā izmantoti vispārīgākus līmeņu aprakstus nekā lielākajā daļā nacionālajās, reģionālajās vai nozaru ietvarstruktūrās.

EKI līmeņu apraksti neaizstāj citu kvalifikāciju ietvarstruktūru noslēguma prasības. Taču šo citu noslēguma prasību struktūru un līmeņu skaitu neapšaubāmi var pielīdzināt EKI. Citiem vārdiem sakot, EKI nav jāizmanto par precīzu pamatu citu ietvarstruktūru izstrādāšanai, lai nerastos situācija, ka nav ņemtas vērā un skaidri atspoguļotas konkrētā kontekstā veidojušās vajadzības. Tomēr EKI noslēguma prasības var izmantot šī procesa iesākšanai, un tās var pēc vajadzības mainīt vai papildināt.