lven

Vai EKI klasificē programmas un profesijas?

11. Vai EKI var izmantot izglītības programmu un profesiju klasificēšanai?

EKI nav paredzēta, lai klasificētu izglītības programmas vai profesijas, – tā ir vērsta uz kvalifikāciju sistēmām un ietvarstruktūrām. EKI līmeņos nav atspoguļota kādas konkrētas izglītības programmas apguve vai vajadzīgās kompetences kādam noteiktam darbam vai profesijai. Protams, kvalifikācijas ir saistītas ar izglītību un darba tirgu, un EKI šiem elementiem ir ļoti liela nozīme. Izglītības un profesiju klasificēšanas nolūkā ir īpaši izstrādāta ISCED (Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija) un ISCO (Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija). EKI tikai daļēji nosaka izglītības programmu hierarhiju (piemēram, EKI augstāka līmeņa kvalifikācija, visticamāk, atbildīs ISCED augstākam līmenim) un profesiju hierarhiju (piem., EKI zemāka līmeņa kvalifikācija, visticamāk, atbildīs tādai profesijai, kas ierindota zemākā ISCO prasmju līmenī). Tomēr EKI pievēršas tiem mācīšanās rezultātiem, kas izteikti zināšanās, prasmēs un kompetencēs, turklāt, tos izšķir nesaistīti ar kādām izglītības programmām vai profesijām.

Tādēļ EKI ir jauns instruments, ar kuru sniegta iespēja apvienot izglītības un profesiju klasifikāciju, zināmā veidā savstarpēji savienojot ISCED un ISCO.