lven

Vai EKI ir kāpnes?

8. Vai EKI ir līdzīga kāpnēm? Vai noteikta līmeņa vai kvalifikācijas iegūšanai jātiek pāri katram pakāpienam? Ja tā, tad kādēļ šīs „kāpnes” beidzas pie astotā pakāpiena, ņemot vērā, ka EKI ir ietvarstruktūra mūžizglītībai? Vai kvalifikācijas iespējams iegūt dažādos līmeņos, ne tikai augstākajā līmenī?

EKI ir jāuztver kā kāpnes tajā nozīmē, ka no 1.-8. līmenim saistītā zināšanu, prasmju un kompetenču apguve kļūst arvien grūtāka un skolēniem/audzēkņiem/studentiem vai darbiniekiem izvirza aizvien augstākas prasības. Pakāpeniski pārejot no 1.-8. līmenim, jāņem vērā dažādi faktori, piemēram:

  • zināšanu sarežģītība un dziļums, kā arī to izpratne;
  • vajadzīgā atbalsta vai norāžu līmenis;
  • vajadzīgās integrācijas, patstāvības un radošo izpausmju līmenis;
  • zināšanu praktiskās lietošanas vai vingrinājumu klāsts un sarežģītība;
  • pārredzamības un situāciju dinamikas līmenis.

 

Šis uzskaitījums viennozīmīgi nav pilnīgs, jo mācīšanās procesam piemīt daudz saistītu dimensiju, no kurām dažas, iespējams, pat vēl nav zināmas. Ar to ir tikai akcentēta vārdu „arvien augstākas prasības skolēniem/audzēkņiem/studentiem vai darbiniekiem” nozīme.
Lai arī EKI ir jāuztver kā kāpnes ar astoņiem pakāpieniem, tas vēl nenozīmē, ka visos valsts kontekstos, jomās, nozarēs vai domēnos ir jāizšķir tikpat liels līmeņu skaits. Nacionālajās kvalifikāciju sistēmās vai ietvarstruktūrās var būt atšķirīgs skaits līmeņu. Dažu jomu, nozaru vai domēnu augstākā līmenī var nebūt pieejamas kvalifikācijas. Tāpat tās var nebūt ieviestas dažu citu zemākos līmeņos, vai pat būt pieejamas tikai pēc 8. līmeņa pabeigšanas. EKI sīkāk neizšķir tās kvalifikācijas, kas pieejamas 8. un visos nākamajos līmeņos.

 

EKI nav tāds instruments, ar kuru tieši dokumentēt atsevišķu izglītošanās virzību, bet tas pirmajā posmā nodrošina dažādu valstu kontekstu skaidrošanu, bet ilgtermiņā – kalpot par atsauces līdzekli visām Eiropā piešķirtajām kvalifikācijām. Tomēr, lai arī kvalifikācijām ir norādīti EKI līmeņi, tas nenozīmē, ka kvalifikācijas obligāti ir jāapgūst tieši tādā pašā secībā, kā redzams EKI līmeņos.

Paredzams, ka izglītības guvēji savas dzīves laikā pāries no zemāka līmeņa uz augstāku, taču ir iespējams arī vienā līmenī iegūt divas dažādas kvalifikācijas vai arī pāriet no augstāka kvalifikācijas līmeņa uz zemāku, uzsākot jaunas mācības un apgūstot jaunas prasmes.