lven

Kāpēc metaietvarstruktūra?

1. Kādēļ EKI dēvē par „metaietvarstruktūru”?

EKI ir izstrādāta, lai kalpotu par atskaites punktu dažādām Eiropas valstu kvalifikāciju sistēmām un ietvarstruktūrām. Tādēļ, veidojot EKI, ņemta vērā valstu izglītības sistēmu daudzveidība un nodrošināta vieglāka kvalifikāciju skaidrošana un salīdzināšana valstu starpā. Tā kā EKI ietver vairāku valstu ietvarstruktūras un/ vai sistēmas, to var saukt par „metaietvarstruktūru” (kvalifikāciju ietvarstruktūru var uzskatīt par daļu no tādas kvalifikāciju sistēmas, kurā kvalifikāciju līmeņi ir skaidri aprakstīti vienotā hierarhijā).

Šī metaietvarstruktūra ļauj savstarpēji pielīdzināt kvalifikāciju sistēmas ar noteiktiem līmeņiem un/vai nacionālās un nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūras. Paredzēts, ka EKI īstenošanas gaitā ikviena valsts, izmantojot nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras vai nacionālās kvalifikāciju sistēmu līmeņus, piesaistīs savas valsts kvalifikācijas (t.i. diplomus, izglītību vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai to nosaukumus) astoņiem EKI līmeņiem. Tas nozīmē, ka pirmajā posmā nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru līmeņus vai kvalifikāciju sistēmu daļas piesaistīs EKI līmeņiem. Ilgtermiņā visas Eiropā piešķirtās kvalifikācijas plānots piesaistīt EKI.