lven

Kāpēc tieši kvalifikācijas?

5. Pastāv viedoklis, ka EKI vajadzētu būt nevis kvalifikāciju, bet kompetenču ietvarstruktūrai, tāpēc ir izteikti ierosinājumi, ka tabulai būtu piemērots vienots termins „kompetences”. Vai šāds viedoklis ir pamatots un kāpēc ir „kvalifikāciju” ietvarstruktūra?

EKI ir (meta-) kvalifikāciju ietvarstruktūra, nevis kompetenču ietvarstruktūra, jo ar to iespējams klasificēt kvalifikāciju līmeņus un sistēmas. To nav paredzēts izmantot atsevišķu kompetenču klasificēšanai. Tā ir uz mācīšanās rezultātiem orientēta ietvarstruktūra, kuras noslēguma prasībās ir aprakstīti visu veidu mācīšanās rezultāti. Pārpratumu, kas rodas, uztverot EKI kā kompetenču ietvarstruktūru, izraisa tas, ka mācīšanās rezultāti ir formulēti kā apgalvojumi par to, ko skolēns/audzēknis/students spēj veikt, un šajā ziņā EKI nosacīti ir vērsta uz kompetencēm. EKI nav kompetenču ietvarstruktūra arī tādēļ, ka mācīšanās rezultāti var būt arī, piemēram, zināšanas bez attiecīgām kompetencēm vai prasmēm.

Tādēļ mācīšanās rezultāti vienmēr ir daudzpusīgāki par kompetencēm, nevis otrādi. Tādēļ „kompetences” nebūtu tabulai piemērots vienojošais termins. Pareizāk būtu EKI dēvēt par „kvalifikāciju ietvarstruktūru, kuras pamatā ir mācīšanās rezultāti”.