lven

Kā EKI sader ar EAIT?

12. Kā EKI saskan ar Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru??

Kvalifikācijas ietvarstruktūru veidošana Eiropas līmenī aizsākās ar kvalifikāciju ietvarstruktūru vienai izglītības nozarei – Eiropas Augstākās izglītības telpas ietvarstruktūru (EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūra), kuras veidošanas process sākās 1999.gadā (Boloņas deklarācija; 2005. gadā ieviesa Dublinas deskriptorus), bet EKI sāka izstrādāt 2005.gadā. Abām ietvarstruktūrām ir nepārprotamas līdzības, un tās pat zināmā mērā sakrīt, t.i., abas ir metaietvarstruktūras, aptver plašu mācīšanās klāstu un ir paredzētas Eiropas kvalifikāciju caurskatāmības uzlabošanai. Abu kvalifikāciju uzdevums ir nodrošināt kvalitāti, kā arī līmeņu noteikšanai iesaka izmantot vislabākās piemērotības principu. Tāpat šīs ietvarstruktūras nepārprotami atbalsta mūžizglītību un darbaspēka mobilitāti.

Lai arī šīm abām ietvarstruktūrām ir tik acīmredzamas līdzības, to mērķi un izmantotās noslēguma prasības (deskriptori) tomēr ir atšķirīgas. EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūra ir paredzēta, lai saskaņotu sistēmas, bet EKI – sistēmu savstarpējai piesaistīšanai. Viens no Boloņas procesa galvenajiem mērķiem ir saskaņot Eiropas augstākās izglītības sistēmas, ieviešot kopīgas akadēmisko grādu struktūras (trīs ciklu grādu sistēmu). Turpretī EKI nav kvalifikāciju vai kvalifikāciju sistēmu daļu saskaņošanas instruments, – tā ir paredzēta kā sava veida skaidrošanas līdzeklis, lai kvalifikācijas un dažādas sistēmas būtu skaidrāk izprotamas.

Lai sasaistītu šīs abas metaietvarstruktūras, EKI dokuments apstiprina saskanību ar EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūru. Galvenais iemesls, kādēļ EKI augstākos līmeņus izstrādā, tieši pamatojoties uz EAIT līmeņu aprakstiem, ir novērst tādu situāciju, ka būtu izstrādātas divas nošķirtas ietvarstruktūras. Tādējādi dažu EKI līmeņu mācīšanās rezultāti atbilst EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūras ciklu deskriptoriem: 5.-8. līmenī ir redzamas skaidras savstarpējās atsauces. Tādēļ ir saprotams, ka attiecīgās EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūras ciklu noslēguma prasības (deskriptori), kas izstrādātas ar Boloņas procesā iekļautās vienotās kvalitātes iniciatīvas palīdzību, ir savietojami ar EKI 5.-8. līmeņa noslēguma prasībām. Lai arī ietvarstruktūrās ir izmantoti dažādas noslēguma prasības, tām abām ir vienots skatījums uz virzības dimensijām saistībā ar zināšanām, prasmēm (praktisko lietošanu) un profesionālo rīcību. Taču, tā kā EKI ir visaptveroša ietvarstruktūra, kurā ir paredzēts iekļaut dažādus mācīšanās veidus (ne tikai augstākās izglītības pakāpi, bet arī profesionālās izglītības sektorā piešķirtās kvalifikācijas), noslēguma prasības ir plašākas un vispārīgākas, un tām ir jābūt visaptverošākām par Dublinas deskriptoriem, kuri izmantoti EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu noteikšanai. Tas nozīmē, ka līmeņus var uztvert kā līdzvērtīgus, kaut arī līmeņu noslēguma prasības nebūt nav vienādas. Rezultātā EKI 5.-8. līmenis var atbilst ne tikai tām kvalifikācijas pakāpēm, kas iegūtas formālās izglītības ceļā, studējot augstākās izglītības iestādē, bet arī profesionālajām kvalifikācijām, kas iegūtas formālās, neformālās un ikdienas mācīšanās ceļā.

EAIT kvalifikāciju ietvarstruktūrā ir noteikts, ka mācīšanās rezultāti ir atspoguļojums tam, kas studentam, pabeidzot attiecīgo ciklu, ir jāzina, jāizprot un jāpaveic. Dublinas deskriptori attiecas uz šādām piecām dimensijām: „zināšanas un izpratne”, „zināšanu un izpratnes piemērošana”, „spriedumu izteikšana”, „komunikācija” un „prasmju apguve”. Lai arī pirmās trīs dimensijas galvenokārt ietilpst EKI zināšanu un prasmju dimensijās, tomēr EKI nav skaidri noteiktas tādas svarīgas kompetences kā komunikācija vai arī metakompetences, piemēram, mācīšanās mācīties. Tās ir zināmā mērā daļēji iekļautas visās ailēs, tomēr lielākoties tās var piemist kompetenču ailei (skatīt 10. jautājumu).

Kaut arī noslēguma prasības, ar kurām nosaka EKI līmeņus, un Dublinas deskriptori ir atšķirīgi, EKI līmeņu aprakstos ir pilnībā integrēti Boloņas deskriptori, panākot to savstarpēju atbilstību.