lven

Turpmākais process

Izglītības kvalifikāciju piesaistei EKI ir jāaptver visas izglītības pakāpes un veidi, visi profesionālo kvalifikāciju līmeņi, visi izglītības veidi un formas (formālā, neformālā izglītība). Tāpēc, lai Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveide un tās piesaiste EKI tiktu veikta secīgi un jēgpilni, Latvijā attiecināšanas process tiek realizēts divos posmos.

1. posms (2009.-2011.gads)

Izveidota Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra, kurā ietvertas formālās izglītības kvalifikācijas, un tā piesaistīta EKI. Precizētā un papildinātā pašvērtējuma ziņojuma „Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” 2. versija ( LV  EN) oficiāli tika prezentēta EKI Konsultatīvās grupas sanāksmē Briselē 2011. gada oktobrī.

2. posms (2013.-2015. gads)

Izveidotā ietvarstruktūra tika pārskatīta un nostiprināta ar grozījumiem Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, kā arī jaunajos MK  "Noteikumos par Latvijas Izglītības klasifikāciju".

LKI/EKI līmeņa norāde augstākās izglītības dokumentos tika uzsākta 2013. gadā, bet profesionālās izglītības dokumentos - sākot ar 2017. gadu

2016. gadā AIC veica pētījumu par LKI attīstību, un 2017. gadā tiks sagatavots jauns Pašvērtējuma ziņojums ( LV  EN)

Pēc izmaiņu veikšanas normatīvajā regulējumā visos izglītības dokumentos tiks atspoguļots EKI līmenis.